Zapalování a seřizování předstihu - Velorexy.CZ - vše o tříkolkách Velorex

Zapalování a seřizování předstihu

autor: Vlasta23. 11. 2003Poznatkykomentářů: 6přečteno: 49179 xfoto: 0známka: 3

Správná funkce zapalování je jedním z předpokladů dobrého výkonu motoru. Poruchy zapalovací soustavy a karburátoru jsou, co se motoru týče, u Velorexe (a obecněji u dvoutaktních zážehových strojů české výroby) nejčastější. Hned zpočátku je dobré si uvědomit, že u Velorexe jsou v dynamostartéru sdruženy tři odlišné mechanismy. Jsou to:

1. zapalovací soustava (tvorba elektrické jiskry)
2. startér (roztáčení motoru)
3. dynamo (dobíjení akumulátoru)

Úkolem zapalovací soustavy je ve vhodný okamžik a na vhodném místě zažehnout směs paliva se vzduchem. Přičemž nejvhodnější předstih zážehu závisí na mnoha parametrech. Z těch nejzákladnějších uvěďmě alespoň otáčky motoru, zatížení motoru, teplota vzduchu, teplota motoru, kvalita připravené směry, kompresní poměr, kvalita paliva atd. Okamžik zážehu paliva je též nutné volit s ohledem na tvorbu škodlivin ve výfukových plynech. S rostoucím předstihem obvykle klesá spotřeba paliva, emise oxidu uhličitého a nesplápených uhlovodíků, ale rostou emise oxidů dusíku. Další limitem je klepání motoru - při nastavení velkého předstihu se při chodu motoru vyskytne klepání motoru. Na obrázku vidíte příklady nevhodného a vhodného okamžiku předstihu. Případ 2: příliš velký předstih - dochází k velkému nárůstu maximálního spalovacího tlaku. Případ 3: příliš malý předstih - dochází k dohořívání v expanzi. Případ 1: optimální předstih. Pro jednoduchost lze říci, že účelem je nastavit předstih tak, aby plocha indikátorového diagramu byla co největší.

Klepání motoru je jev, ke kterému dochází tak, že část shořelých spalin z počátku hoření zvyšuje tlak v kompresním prostoru nad antidetonační vlastnosti směsy a směs se vznítí sama od sebe a nikoliv klasickými mechanismy šíření plamene. Antidetonační vlastnosti benzímu vyjadřuje oktanové číslo (OČ). Avšak antidetonační vlastnosti záleží na všech složkách nasávané směsy a hlavně na jejich vzájemném poměru. Jedním z dalších možností vzniku klepání je vznícení směsy od lokálně přehřátého místa ve spalovacím prostoru - v případě Velorexe zejména hliníkové těsnění mezi hlavou a válcem motoru, rozžhavené kontakty zapalovací svíčky, žhnoucí vrstvy karbonu atd.

Moderní elektronicky řízení motory jsou provozovány na hranici klepání. V motoru se vyskytuje čislo klepání - piezosnímač, který je citlivý na charakteristické frekvence, který klepající motor vydává. Zřídka se stává, že by klepaly všechny válce motoru, a tak lepší pohonné jednotky mají vlastní snímač klepání pro každý válec motoru. Velorex, který vlastní klasické kladívkové zapalovaní a navíc bez jakékoliv regulace předstihu, musí proto mít předstih nastaven bezpečně mimo "klepající oblast", neboli musí mít předstih menší.

Na následujícím obrázku vidíte zjednodušené schéma dynamobateriového zapalování Velorexe. Zelenou barvou jsou vyznačený vodičení tzv. nízkonapěťového obvodu. Červenou barvou jsou označen kabely od indukčních cívek ke svíčkám. Dynamobateriové zapalování má tyto základní části: baterie, přerušovač (má pevnou a pohyblivou část), kondenzátory, indukční cívky a zapalovací svíčky.Nyní podrobněji k jednotlivým částem zapalovací soustavy.

Přerušovač

Přerušovač neboli lidově kladívka. Je důležité je udržovat v čistotě. Kontakty přerušovače by měly dosedat delou plochou. Občas je nutné namazat plsť, která maže vačku. Jinak se pertinax na kladívku sjiždí příliš rychle. U nenamazané vačky je se pertinax sjede natolik, že se kladívko nerozepíná již během 500 km.

Kondenzátory
Jejich úkolem je eliminovat proud přecházející mezi kontakty přerušovače a tím zabraňovat jejich opalování. Dá se řící, že čím kvalitnější kondenzátor, tím silnější jiskry lze dosáhnout. Nevýhodou zapalování, které obsahuje přerušovače je to, že se při rozpojování opalují jeho kontakty a dochází k jiskření (elektrický oblouk). Velorexími kladívky prochází proud asi 3 A. K přeskoku jiskry nedochází okamžitě po rozpojení kontaktů přerušovače, ale až po jejich oddálení. Vzdálenost kontaktů v okamžiku přeskoku jiskry záleží například na rychlosti rozpojení kontaktů, parametrech indukční svíčky, kondenzátoru, zapalovací svíčky atd.

Indukční cívky
Úkolem indukční cívky je akumulovat energii do vlastního magnetického pole poocí obvodu s nízkým napětím a předat ji s nejmenšími ztrátami do obvodu s vysokým napětím. Dvěma vinutími s různým počtem závitů a těsnou vazbou působí jako transformátor, liší se však od něho zvětšeným magnetickým odporem. Počet závitů primárního vinutí se pohybuje v rozmezí 120 až 400. V přípdě sekundárního vinutí je to pak až 25 000 závitů. Zvětšením počtu závitů bychom už nedostali vyšší napětí, jelikož by se projevil nepříznivý vliv kapacit sekundárního vinutí.

Zapalovací svíčky
Zapalovací svíčka zasahuje do spalovacího prostoru, kde se střídají teploty 2000 °C až 2500 °C a tlaky až 6 MPa při hoření, s teplotami okolo 60 °C a atmosférickým tlakem při přepouštění. Materiál svíčky musí snášet velké teplotní spády. Důležitá je kvalita izolátoru, který se vyrábí z keramického materiálu. Klíčová je jeho izolační schopnost. Vždyť na elektrodách svíčky při přeskoku jiskry napětí až 25 000 V. V případě elektronického zapalování až 40 000 V.

Jaký předstih vlastně nastavit
V dílenské příručce Velorexe najdeme doporučenou hodnotu předstihu 3,5 mm. Mluvím teď o Velorexu 16/350. Tato hodnota předstihu odpovídá kompresnímu poměru 1:8 a benzínu s oktanovým číslem 79 (benzín Normal). S rostoucím oktanovým číslem benzínu teoreticky lze předstih zvyšovat (má vyšší odolnost proti klepání - viz výše). Avšak je třeba přihlédnout i k stavu motoru - zněčištění carbonem, popelem, opotřebení motoru atd.

Naproti tomu zvyšování kompresního poměru vyžaduje snížení předstihu. Rychlost šíření plamene při hoření stoupá s teplotou a kompresním poměrem. Oproti tomu vyšší kompresní poměr vytváří horší podmínky pro přeskočení jiskry a počátku hoření směsi benzínu se vzduchem.

Často se stává, že ke vznícení směsi nedojde. Hlavní důvody jsou tyto:

 1. rozpojování kontaktů přerušovače a vytváření napětí v sekundárním obvodu indukční cívky je složitý přechodový jev, jež závisí na počátečním podmínkách. Může nastat případě, že napětí v sekundárním obvodu cívky není pro přeskok jiskry dostatečné.

 2. Dojde k vytvoření jiskry, ale směs se nevznítí. Směs ve válci není naprosto homogenní. Ve studených místech (ve stěrbinách, u stěny válce) probíhá atomizace paliva pomaleji. Nebo může dokonce docházet ke kondenzaci kapiček benzínu. V době přeskoku jiskry může být v jiskřišti nekvalitně připravená směs nebo směs, která obsahuje hluboce nestechiometrickou směs (velmi bohatá či velmi chudá směs). Jiskra tedy přeskočí, ale k zapálení směsy nedojde, jelikož se v jiskřišti nenachází směs, kterou by bylo možné jiskrou vznítit.

 3. Dojde k přeskoku dostatečně silné jisky, ale jiskra je směsí doslova sfouknuta. K šíření plamene nedochází. Ve spalovacím prostoru dochází při kompresy k silným turbulencím, které podporují kvalitní hoření směsy, avšak mohou způsobit zmiňované sfouknutí jiskry.


Ve všech těchto případech dochází ke snižování výkonu motoru. Na každé stlačení směsi benzínu a vzduchu je nutné vynaložit energii, která se má zůročit při expanzi při hoření směsi. Pokud však po kompresi ke hoření nedojde, byla taková komprese zbytečná. A nespálená směs navíc odchází do výfukového potrubí.

Nejdůležitější je zajistit, aby vůbec došlo k hoření při každém zdvihu motoru a neplýtvali jsme tedy energií na kompresi, kterou nenásleduje pracovní expanze doprovázená efektivním hořením. Podle zkušeností není tedy klíčové nastavit předstih s přesností na desetiny, ale zajistit, aby došlo k zapálení směsy pokud možno v každém pracovním zdvihu. Lze tomu napomoci udržováním přerušovače v čistotě, volbou vhodným indukčních cívek, zapalovacích svíček (tepelná kapacita), funkční kondenzátory atd.

Dalšími předpoklady pro dobrou funkci zapalování je dobrý technický stav motoru. Předstich u našich Velorexů vždy seřizujeme při stojícím motoru. Ve skutečnosti nikdo z nás nemůže říci nic o tom, jaký je předstih za běhu motoru. Při běhu motoru dochází ke spouště vibrací o různých frekvencích. Tyto vibrace se přenušení i do přerušovačů. Může se stát, že k rozpojení kontaktů dojde vlivem vibrací místo toho, aby je rozpojila vačka. Samotná vačka může vibrovat - nevyvážená kliková hřídel, opotřebená ložiska na klikové hřídeli.

Měřením na motorové brzdě bylo zjištěno, že hodnoty předstihu ani zdaleka neovlivňují výkon motoru do té míry, jak se všeobecně předpokládá. Nezřídka se setkávám s následující větou: "Šešteloval jsem předstih a najednou to letí o mnoho lépe." Ono zlepšení výkonu je v drtivé většině případů pouze domnělé. Velorex má jiný zvuk, a tak se domnáváme, že jede lépe. Pokud již opravdu k nějakému zplepšení dojde, je to spíše zlepšením samotné funkce zapalování. Např. byl nastaven příliš malý odtrh (0,1 mm). V takovém případě přeskakuje jiskra doslova kdy se jí zachce. Jediným způsobem, jak lze zjistit vliv seřízení zapalování na výkonu motoru, je jeho změření na dynamometru (motorové brzdě).

A nyní již k samotným hodnotám předstihu. Tyto hodnoty jsem zjistil na základě letitých zkušeností s provozem Velorexe (16/350, Oskar 16).

Typ Velorexe doporučené hodnoty předstihu v mm
Velorex 16/350 a Velorex 16/175
2,5 až 3,8
Velorex 16/250
3,8 až 4,8


Postup seřízení zapalovaní
Popíši postup seřízení zapalování pro Velorexe 16/350, jelikož pro ostatní typy Velorexů je to jednodušší a lze to pro ně převzít pouhým vypuštěním částí textu.

Ujistěte se, že zapalovací soustava je v bezvadném stavu. Často se například stává, že zapalovací svíčka při atmosférickém tlaku jiskru "háže", ale při zamontování do motoru nikoliv. Závady podobného typu vás mohou potrápit na několik hodin. Podobně je tomu i v případě kondenzátoru. Pokud s motorem protáčíte rukou jiskry jsou ok, ale při pokusu o start buď motor nenaběhne vůbec, nebo běží nepravidelně, není možné jej dostatečně vytočit atd. Eliminovat poruchy je dobré tak, že díly, o kterých máte podezření, že jsou porouchané, budete vyměňovat s prokazatelně bezvadně fungujícími díly.

A nyní již k vlastnímu seřízení předstihu:
Obě zapalovací svíčky vytočte a ponechejte je na fajfkách.

 1. Ujistěte se, že je poloha křížáku pro start vpřed (nejsou prohozeny válce).

 2. Zjistěte, který válec patří ke kladívku na destičce C.
 3. Natočte klikovou hřídel tak, aby se píst v tomto válci nacházel v horní úvrati.

 4. Povolte šroub F a pomocí spárových měřek nastavte vzdálenost mezi kontakty přeruševače na 0,4 mm.

 5. Pootočte klikovou hřídeli asi o 1/4 otáčky proti směru hodinových ručiček a zapněte zapalování (zatlačte bošák). Poté otáčejte klikovou hřídelí velmi pomalu ve směru hodinových ručiček až do okamžiku, kdy na elektrodách zapalovací svíčky přeskočí jiskra (nutno zabezpečit dotyk svíčky s kostrou - např hlavou válce).

 6. Zastavte otáčení klikovou hřídelí v okamžiku přeskoku jiskry (nutno udělat velmi přesně). Vezměte setinové hodiny a změřte vzdálenost mezi současnou polohou pístu a polohou pístu v horním úvrati. Použít lze i posuvnou měru ("šupleru") - stačí si najít způsob, jak ji reprodukovatelným způsobem přiložit vždy stejným způsobem pro dostatečnou přesnost měření.
 7. Pokud se naměřený předstih nenachází v rozmezí viz tabulka nahoře, opakujte znovu body 3 až 6.

 8. Jeden válec je již seřízení. Druhý válec seřídíte obdobně jako první. Natočte klikovou hřídel tak, aby píst druhého válce byl v horní úvrati. Potom pomocí půldestičky G, šroubů H, přerušovače I a šroubu J nastavte vše viz body 3 až 6.Zapalování je nyní šeřízeno. Pamatujte, že více záleží na samotném stavu než na tom, aby byl předstih nastaven na desetinu milimetru přesně. Spíše se snažte, aby měli oba válce stejný předstih.

Přeji spoustu šťastných kilometrů se seřízeným strojem.


Oznámkujte článek jako ve škole: 12345

Hlasů: 2, Známka: 3


Související články:
Spojka Velorexe 16/350Spojka Velorexe 16/350

Komentáře (6)

Provozovatel serveru nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.

Elektronicke zapalovaniElektronicke zapalovani
REGISTROVANÝ UŽIVATELDobesch304
Uz jste nekdo narazil/testoval zapalovani
Velorex Ignition V1.0 --- http://www.imfsoft.cz/hardware.asp ???

Jake jsou pripadne zkusennosti?

Posláno 15.11.2005 v 10:03

Re: Elektronicke zapalovaniRe: Elektronicke zapalovani
AUTOR ČLÁNKŮMila_307256476668
Ano už bylo testováno, viz tady na webu je o tom celý článek:

http://www.velorexy.cz/index.php?loc1=48&article_id=522

Posláno 15.11.2005 v 17:21

Re: Elektronicke zapalovaniRe: Elektronicke zapalovani
AUTOR ČLÁNKŮBeton605820940
mužeš mrknout i sem jsou ti nějaké užitečné informace
http://www.velorexy.cz/index.php?loc1=103&folder_id=492

Posláno 16.11.2005 v 14:55

pochvala :-)pochvala
zdeněk&Rudolf
ahoj Vlasto, je to precizní práce, klobouk dolů!! )))

Posláno 24.11.2003 v 07:59

odeslání na e-mailodeslání na e-mail
Eiffel
Ahoj Vlastíku, chtěl jsem si Tvůj článek poslat na e-mail a nešlo to (prý Článek nenalezen). Kde je chyba?

Posláno 23.11.2003 v 20:48

Re: odeslání na e-mailRe: odeslání na e-mail
AUTOR ČLÁNKŮVlasta69929881Osobní WWW stránkawww.vavru.cz
Ahoj Ivo...

dik za upozorneni na chybicku...
Opraveno...

Posláno 23.11.2003 v 20:49


Komentáře mohou psát pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé.

Hlavní stránka
Přehled článků
Seznam autorů
Top fotky
Fotka dne
Další fotky dne

Info

Celkem článků:844
Celkem fotografií:9454

TOP články

114Renovace rotoru a st...
102MUZEJNÍ SRAZ ČESKÁ T...
9210. ročník Krušnohor...
81POTKALI SE U KOLÍNA
61Zapalování a seřizov...
60Převodovky ve Velore...
55XIV. PodOrlický sraz...
4514. Mikulášský sraz ...
42Maďarsko 2010 aneb s...
4125. Jarní sraz Velor...

Diskuse u článků

Bylo fajn
Všechny kostýmy vítá...
Re: Čím přijet na 25...
Uzavírka pro příjezd...
Re: Výstava
Výstava
Výstava
flux capacitor
Vrchni Prchni Velore...
Čím přijet na 25. Bo...

Reklama